Русский   Қазақша
Регистрация
» » » Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 25 сәуірде №327 қаулысымен бекітілген

Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 25 сәуірде №327 қаулысымен бекітілген

1-02-2021, 10:38
                                                                       Еңбекшіқазақ ауданы әкімдігінің
                                                                       2018 жылғы 25 сәуірде
                                                                       №327 қаулысымен бекітілген                                                    
                            «Еңбекшіқазақ ауданының білім бөлімі»
                                     мемлекеттік мекемесінің
                                          Е Р Е Ж Е С І
1. Жалпы ережелер
       1. 1. « Еңбекшіқазақ ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі ( бұдан әрі - Білім бөлімі)  білім   саласында  басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып  табылады.
       1.2.   Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
       1.3.    Білім бөлімі   ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.
       1.4.   Білім бөлімі азаматтық-құқықтық  қатынастарға өз атынан түседі.
      1.5.   Білім бөлімінің егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
      1.6   Білім бөлімі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен  бөлім   басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер қабылдайды.
      1.7.  Білім бөлімі  құрылымы мен штат санының  лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.
      1.8.  Заңды тұлғаның орналасқан жері : индексі 040400 ,  Қазақстан Республикасы , Алматы облысы , Еңбекшіқазақ  ауданы , Есік қаласы , Ауэзова  көшесі ,  100 .
       1.9. Мемлекеттік органның толық атауы -   « Еңбекшіқазақ ауданының білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі .
       1.10. Осы Ереже  Білім бөлімінің  құрылтай құжаты      болып табылады.
       1.11. Білім бөлімі қызметін қаржыландыру   республикалық және
 жергілікті бюджеттерінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі бюджетінен (сметасынан) жүзеге асырылады.
      1.12.  Білім бөлімі кәсіпкерлік субъектілерімен Бөлім функциялары болып табылатын міндеттерді  орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.
      Егер Білім бөлімге заңнамалық актілермен кірістер  әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.
2. Білім бөлімінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері
      2.1.  Білім бөлімінің  миссиясы:  білім беру саласында  мемлекеттік  саясатты  іске  асыру .
      2.2.  Міндеттері:
1) ұлттық және жалпы  адамзаттық  құндылықтар, ғылым мен  практика  жетістіктері  негізінде жеке  адамды қалыптастыруға,  дамытуға  және кәсіптік шыңдауға  бағытталған  сапалы  білім алу үшін қажетті  жағдайлар жасау;
2) педагог  қызметкерлердің  әлеуметтік  мәртебесін арттыруды қамтамасыз  ету;
3) мүмкіндігі  шектеулі  балалардың сапалы  білім  алуына арнайы  жағдайлар  жасау;
4) Қазақстан  Республикасының  заңнамасына сәйкес  міндеттерді жүзеге  асыру;
      2.3. Функциялары:
1)  Қазақстан  республикасының  заңнамасына сәйкес  бастауыш, негізгі  орта  және жалпы орта  білім  беруді  ұсынуды  қамтамасыз ету;
2)  білім  алушылардың  ұлттық  бірыңғай  тестілеуге қатысуын ұйымдастыру;
3) мектеп  жасына  дейінгі  және мектеп жасындағы  балаларды  есепке алуды, оларды  орта білім алғанға дейін  оқытуды ұйымдастыру;
4) мемлекеттік  білім  беру  ұйымдарын Қазақстан  Республикасының  заңнамасында белгіленген  тәртіппен  құру, қайта ұйымдастыру және  тарту бойынша  ұсыныс  енгізу;
5) Қазақстан  Республикасының  заңнамасына сәйкес  мемлекеттік  білім  беру ұйымдарының  материалдық – техникалық  қамтамасыз  етілуін  жүзеге асыру;
6) мектепалды даярлықтың , бастауыш, негізгі орта және жалпы орта  білім  берудің  жалпы  білім  беретін оқу  бағдарламаларын  іске асыратын  білім  беру ұйымдарына  оқулықтар  мен оқу-әдістемелік  кешендерді  сатып  алуды  және жеткізуді ұйымдастыру;
7) аудандық  әдістемелік  кабинеттердің  материалдық-техникалық  базасын  қамтамасыз ету;
8) балаларға   қосымша   білім  беруді  қамтамасыз ету;
9) аудан ауқымында  жалпы  білім  беретін пәндер бойынша мектеп олимпиадаларын және ғылыми жобалар  конкурстарын ұйымдастыру мен өткізуді  қамтамасыз ету;
10) мемлекеттік білім  беру мекемелерінің білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне  қаржылай  және материалдық  көмек көрсетуге  қаражат жұмсау;
11) мектепке дейінгі білім беру ұйымдарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының  заңнамасында белгіленген  тәртіппен  білім беру ұйымдарының  білім алушылары мен тәрбиеленушілеріне   медициналық  қызмет көрсетуді  ұйымдастыру;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасында  көзделген тәртіппен  білім  алушылар мен тәрбиеленушілердің  жекелеген  санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыруды  ұйымдастыру;
13) білім беру ұйымдарында оқу бітірген адамдарды жұмысқа орналастыруға  жәрдемдесу;
14)  мектепке дейінгі  тәрбие жене оқыту ұйымдарына  және отбасларына қажетті әдістемелік және  консультатциялық  көмек көрсету;
15) білім  беру  мониторингін  жүзеге асыру;
16) Қазақстан Респуликасының  заңнамасына сәйкес білім беруұйымдарының білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың бланкілеріне тапсырыс беруін  жене солармен қамтамасыз етілуін  ұйымдастыру;
17) мемлекеттік білім беру ұйымдарының  кадрмен қамтамасыз етілуін  жүзеге асыру;
18) білім беру ұйымдарындағы психологиялық  қызметінің  әдістемелік  басшылығын  қамтамасыз ету;
19) Қазақстан Республикасының  заңнамасымен  көзделген өзге де функцияларды  жүзеге асыру.
2.4 Құқықтары мен міндеттері:
1) мемлекеттік органдан  және өзге де ұйымдарын өз қызметіне қажетті ақпаратты сұрату және алу;
2) өз құзіреті шегінде мәдениет  саласындағы коммуналдық  меншікті басқаруды жүзеге асыру;
3) бөлімнің құзіретіне  жататын  аудан әкімінің, әкімдігінің  нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын  дайындау;
4) бөлімнің мүдделерін  барлық құзіретті, мемлекеттік,  әкімшілік  органдарда, мекемелерде, ұйымдарды, сондай-ақ сот және құқық қорғау органдарда білдіру;
5) Қазақстан Республикасының  заңнамасына сәйкес өз құзіреті  шегінде  басқа да құқықтарды  және міндеттерді  жүзеге асыру;
3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру
3.1. Білім бөлімге  басшылықты  Бөлімге      жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.
 3.2. Білім бөлімнің бірінші басшысын Еңбекшіқазақ аудан әкімі   қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
3.3. Бөлімнің бірінші басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасарлары болады.
3.4. Бөлімнің бірінші басшысының өкілеттігі:
1) «Еңбекшіқазақ ауданының  білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінде басшылықты  басқарма бастығына  жүктелген  міндеттердің  орындалуына  және оның  функцияларын  жүзеге  асыруға  дербес жауапты  болатын бірінші  басшы жүзеге  асырады.
2) Бөлім қызметкерлерінің  міндеттері мен өкілеттіліктерін  өз құзыреті шегінде анықтайды;
3) Бөлімнің қызметкерлерін қолданыстағы  заңнамаға  сәйкес  қызметке  тағайындайды және босатады;
4)  Бөлімнің  қызметкерлерін  заңнамада белгіленген  тәртіппен  ынталандырады  және  тәртіптік  жазалар  қолданылады;
5) өз құзыреті  шегінде  Бөлімнің қызметкерлері, Бөлімнің қарамағындағы  мемлекеттік  мекемелердің директорлары  орындауға  міндетті бұйрықтар, нұсқаулықтар  шығарады;
6) Бөлімде сыбайлас жемқорлыққа  қарсы әрекет етеді, сол үшін жеке жауапкершілік  алуды белгілейді;
7) мемлекеттік органдар мен басқа да ұйымдарда өз құзыреті  шегінде  Бөлімнің мүддесін білдіреді;
8) Қазақстан Республикасының  заңнамасына сәйкес басқа да өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Бөлімнің бірінші басшысы болмаған кезеңде  оның  өкілеттіктерін  қолданыстағы  заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.
4. Мемлекеттік органның мүлкі
     4.1. Білім бөлімі заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
      Бөлімнің мүлкі оған меншік иесі берген  мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді коса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
     4.2.  Білім бөлімге бекітілген мүлік республикалық/коммуналдық меншікке жатады.
     4.3.. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Білім бөлімі ,   өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.
5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату
      5.1. Білім бөлімді қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.
  «Еңбекшіқазақ ауданының білім
  бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
  Ережесіне  №1 ҚОСЫМША
 №Мекеменің атауы
1 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің «Көлді орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
2 «Дихан орталау  мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
3 «Құрөзек орталау мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
4 «Ж.Каипов атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
5 Асысаға ауылының «Т.Қабылов  атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
6Ащысай ауылының «Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
7Нұра ауылының «Жандосов атындағы орта мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
8 « Ә. Молдағұлова атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
9 « Жаңашаруа орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
10Шелек ауылының «Абай  атындағы қазақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
11Шелек ауылының «Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
12 «Жамбыл атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
13 «Қорам  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
14 «Садық Аманжолов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
15 « М. Маметова атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
16 «Т.Кенжебаев атындағы ортамектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі   
17 «Н.Бубенцов атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
18 «М.Әуезов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
19 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» «Сарыбұлақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
20«Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» мемлекеттік мекемесінің « Ақын Мұқағали Мақатаев атындағы орта» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
21Қайрат ауылының  «И.Саттаров атындағы орта мектебі»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі
22 «П. Вихрев  атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
23 «Масақ орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
24 «Б. Момышұлы атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
25 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» «Малыбай  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
26«Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» мемлекеттік мекемесінің «Х.Бижанов  атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
27 «Қазақстан орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
28 «Ақтоған орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
29 «Нұрлы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
30 «Толқын орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
31 «И. Таиров атындағы орта мектеп –мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
32 «Алтынбике Бертаева атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
33 «І.Жансүгіров атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
34 «Райымбек атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
35 «В.Терешкова атындағы  орта мектеп»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі
36 «Абылайхан атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
37 «Р.Тоқатаев атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
38 «Қ.Сатпаев атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
39 «Азат орталау мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
40 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің»  мемлекеттік мекемесінің «Ш.Уалиханов атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
41 «Абыхан Жексембеков атындағы мектепке дейінгі шағын орталығығы бар орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
42 «Б.Майлин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
43 «Д.Қонаев  атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
44 «Ломоносов атындағы орта мектебі– мектепке дейінгі шағын орталығымен  » коммуналдық мемлекеттік мекемесі
45Қарасай ауылының «Абай атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
46«Рахат  орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
47«Бөлек Батыр атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
48 «Балтабай орта мектебі – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
49 Қырбалтабай ауылының  «Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
50 «Т.Рысқұлов атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
51 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» «Әймен орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
52 «О. Мухамади атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
53 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің «Еңбек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
54 «М.Горький атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
55 «Ақбастау орта мектебі – мектепке дейінгі шағын орталығымен  » коммуналдық мемлекеттік мекемесі
56 «Екпінді орталау  мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
57 «Қ. Орынбетов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
58 «Әл-Фараби атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
59 «Н. Островский атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
60 «Т. Әубәкіров атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
61 «Садыр атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
62 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» мемлекеттік мекемесінің «А. Байтұрсынов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
63Қаратұрық ауылының «А.Саттаров атындағы орта мектеп – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
64 «Алға орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
65 «Казатком орталау мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
66 «Баяндай орталау мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
67«№1 Шелек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
68 «Талдыбұлақ орта мектебі – мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
69 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» мемлекеттік мекемесінің «И. Шорманов атындағы орта мектеп » коммуналдық мемлекеттік мекемесі
70 «Х.Абдуллин атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
71 «Розыбакиев атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
72 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» «Көктөбе орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
73 «О. Жандосов атындағы орта мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
74 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» «Төле би атындағы орта мектеп » коммуналдық мемлекеттік мекемесі
75 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің» «Қойшыбек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
76 «Қайрат  орталау мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
77 «Еңбекшіқазақ аудандық білімінің»  мемлекеттік мекемесінің «Таутүрген орталау мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
78 «№1 Азат орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
79 «№1 Рахат орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
80«Бәйтерек орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
81 «Базаркелді бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
82«Қызылқазақ бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
83 «Лавар бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
84 «Өрнек бастауыш мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
85 «Балалар музыка мектебі» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
86 «Еңбекшіқазақ ауданының туристік және экологиялық лагері» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
87 «Айжан» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны.  
88«Шапағат» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
89«Нұр» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
90«Алтын-ай» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
91«Әйгерім-1» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
92«Өркен-1» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
93«Аружан» балалар бақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
94«Тоғжан» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
95«Алуа» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
96«Әдемі» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
97«Раушан» бөбекжай балабақшасы  мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
98«Еркетай» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
99«Балапан» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
100«Таңшолпан» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
101«Үміт» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
102«Бәйтерек» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
103«Нұршуақ» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
104 «Жұлдыз» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
105 «Балауса-1» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
106«Қызғалдақ» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
107«Күншуақ» бөбекжай балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
108«№38»Гүлдер» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
109 «Балдаурен» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
110«Айгөлек» балабақшасы мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
111«Аяла» санаторлық типтегі балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
112 «Ақ бота» балалар бақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны
113«Балдырған» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
114«Келешек» бөбекжай балабақшасы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны  
Пожаловаться
Автор: admin
Прочитали - 45
Распечатать
Похожие новости:
Алматы облысының білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан "Тұғыры биік-Тәуелсіздік" тақырыбындағы челендж Талғар ауданынан қабылданып, Еңбекшіқазақ ауданының білім бөлімінің ұйымдастыруымен аудандағы жас мамандардың қатысуымен өткізіліп,

Алматы облысының білім басқармасының ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан "Тұғыры биік-Тәуелсіздік" тақырыбындағы челендж Талғар ауданынан қабылданып, Еңбекшіқазақ ауданының білім бөлімінің ұйымдастыруымен аудандағы жас мамандардың қатысуымен өткізіліп,

Жаңалықтар
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттары

Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттары

Мемлекеттік қызмет (Регламент)
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің регламенттері

Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің регламенттері

Мемлекеттік қызмет (Регламент)
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің регламенттері

Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің регламенттері

Мемлекеттік қызмет (Регламент)
Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер

Жуалы ауданы әкімдігінің білім бөлімі мен бөлімге қарасты білім мекемелері тарапынан көрсетілетін мемлекеттік қызметтер

Мемлекеттік қызмет (Регламент)
Комментарии к новости0
Комментировать